REGULAMIN

1. Wszystkie zdjęcia zawarte na stronie są chronione prawem autorskim. Oznacza to, że nie mogą one być nigdzie publikowane, kopiowane i przetwarzane bez zgody autora!

2. Definicje terminów:

 • Autor - osoba, która jest twórcą utworu (Art.8.2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • Zdjęcie - utwór fotograficzny w rozumieniu prawa autorskiego (Art. 1.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 • Licencjodawca:
  Iwona Święcka - Rydlewska
 • Licencjobiorca - osoba fizyczna, firma lub instytucja, nabywająca licencję na korzystanie ze zdjęć.
 • Licencja - upoważnienie (pozwolenie) dane przez autora lub osobę której przysługują autorskie prawa majątkowe (licencjodawca) użytkownikowi utworu (licencjobiorca) na wykorzystywanie utworu w sposób i na warunkach ustalonych między nimi w odnośnej umowie (umowa licencyjna). Umowa licencyjna obejmuje zezwolenie na wykorzystywanie utworu wyłączniena polach eksploatacji wymienionych w umowie. Zawarcie umowy licencyjnej niewyłącznej nie powoduje przeniesienia autorskich praw majątkowych, przysługują one nadal licencjodawcy. Licencja może być wyłączna (wówczas licencjodawca zobowiązuje się, że nie będzie udzielał licencji innym osobom poza licencjobiorcą ani sam korzystał z utworu).
 • Naruszenie praw autorskich - nielegalne wykorzystanie utworu chronionego przez prawo autorskie. Wykorzystanie utworu bez wiedzy i zgody autora oraz bez wypłacenia należnego autorowi honorarium.

3. Zakupienie wybranego zdjęcia możliwe jest wyłącznie z serwisu korzystając z opcji "Dodaj do koszyka". W wyjątkowych sytuacjach przy dużym zamówieniu lub w innych wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość nagrania zdjęć na CD bądź DVD z unikatową okładką i przesłanie pocztą Polską, bądź odbiór osobisty.

4. Warunki udzielenia licencji. Wszystkie zdęcia umieszczone w katalogu zdjęć są dostępne na zasadach licencji
ROYALTY FREE - (RF)

 • Royalty free - licencja, przy zakupie której licencjobiorca nabywa prawa do nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania zdjęcia na wielu polach eksploatacji.
 • Licencjobiorca wraz z zakupem licencji otrzymuje prawo do korzystania ze zdjęć, lecz nie nabywa autorskich praw majątkowych do zdjęć (Art. 17 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 • Licencjobiorcą jest zawsze i wyłącznie podmiot figurujący jako kupujący na wystawionej fakturze VAT.
 • Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielenia sublicencji (nie może odsprzedać ani oddać nabytej licencji).
 • Licencjobiorca jest zobowiązany do korzystania ze zdjęć w sposób zgodny z dobrymi obyczajami. Sposób wykorzystania zdjęć nie może naruszać praw osobistych osób trzecich, nie może także poniżać ani obrażać osób widocznych na zdjęciu. Dotyczy to zarówno zdjęć ilustracyjnych z modelami jak tez zdjęć rejestrujących wizerunek osób publicznych, powszechnie znanych z racji wykonywanego zawodu lub pełnionych funkcji społecznych.
 • Autor zdjęć nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów, opisów zamieszczonych przez Licencjobiorcę w okolicach zdjęcia.
 • Publikacja zdjęć typu paparazzi, czyli zdjęć osób publicznych, powszechnie znanych, co do których nie ma wątpliwości, iż zostały zrealizowane bez zgody i wiedzy fotografowanego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika/Licencjobiorcy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa takiej publikacji.
 • Zakup licencji RF nie gwarantuje wyłączności na publikację. To samo zdjęcie może być wielokrotnie wykorzystane na tym samym nośniku, w tej samej dziedzinie działalności oraz w tym samym czasie.
 • Dostawca zdjęć RF nie daje gwarancji odnośnie wykorzystania nazw, ludzi, budynków, znaków firmowych lub praw do własności intelektualnej i przemysłowej przedstawionych na zdjęciu budowli np. Wieża Eiffla itp. oraz nazwy i znaki towarowe np. Disney, Lego, itd. Obowiązek uzyskania uprawnień do wykorzystywania prezentowanych na zdjęciach przedmiotów podlegających ochronie na mocy praw własności intelektualnej i przemysłowej, spoczywa na Licencjobiorcy.
 • Licencjobiorca jest zobowiązany do sygnowania wykorzystanych zdjęć: C fot.Iwona Święcka/www.fotografis.pl Dopuszcza się stosowanie zbiorczych wykazów, wtedy, gdy na ich podstawie można bez wątpliwości określić twórcę każdego zdjęcia. W przypadku, gdy zdjęcie jest publikowane w Internecie dopuszczalne jest zamieszczenie informacji o pochodzeniu zdjęcia w stopce, łącznie z autorami strony. W szczególnych wypadkach i na prośbę licencjobiorcy możliwość odstąpienia od tego obowiązku.
 • Licencjobiorca zobowiązuje się bezpłatnie i bez wezwania do udzielenia informacji w ciągu 7 dni od daty pierwszej publikacji o miejscu umieszczenia fotografii lub o przesłanie egzemplarza wydawnictwa, w którym ukazały się zdjęcia.

5. Ceny licencji. Patrz "oferta"

6. Zasady płatności:

 • Wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie ze zdjęć jest ustalone na podstawie aktualnego cennika patrz "oferta" i będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany w mailu potwierdzającym transakcję.
 • Wynagrodzenie za zlecenia indywidualne. Ustaloną kwotę za wykonanie konkretnego zlecenia należy wpłacić na konto najpóżniej na 48 godzin przed wykonaniem pracy. W przypadku odwołania zlecenia z winy zleceniodawcy na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

7. Na każde zdjęcie lub zlecenie jest wystawiona faktura VAT.

8. Postanowienia końcowe.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach udzielenia licencji, zastosowanie mają przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień warunków udzielenia licencji, warunków zawartych w regulaminie i cenniku.

 
© wszystkie zdjęcia na stronie chronione są prawem autorskim